Hangi mallar haciz edilebilir? Hangi mallar haciz edilemez?


Hangi mallar haciz edilebilir? Hangi mallar haciz edilemez?

Haciz memurlarının hangi malları haciz edebileceğini, hangi mallara haciz işlemi uygulayamayacağı hakkında bilgileri içerir. Makalemizde sizlerde evlerinizde bulunan ve mahkeme tarafından haciz kararı alınmış eşyalarınızı öğrenebilir böylelikle gelen haciz memurlarına karşı söz söyleme ya da yasal olarak hakkınızı koruma altına alabilirsiniz.

Son yıllarda merakla araştırılan ve neredeyse her gün birileri tarafından sorulan bu soru epey bir kafa karıştırıyor. İnsanlar zor duruma giriyor ve bir şekilde mahkemeler vs. derken başlarını belaya sokuyorlar. Fakat hemen depresyona girerek, kendinizi üzmenize gerek yok. Bugün sizlere bu konu da yardımcı olabilmek adına; ‘’Ev içerisindeki hangi malların haciz edilebileceğini, hangi malların haciz edilemeyeceğini’’ paylaşacağız. İsterseniz daha fazla uzatmadan sizlere bu bilgileri verelim.

Bu konu icra iflas kanununa göre değişkenlik gösterir ve kişinin ev içerisindeki mallarına bakılarak karar verilebilir. İcra iflas kanunu içerisinde hangi malların haciz edilemeyeceği, hangi malların haciz edileceği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kişinin ev içerisinde bulunan zorunlu mutfak eşyaları hiçbir şekilde haciz edilemez. Yani kişinin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan hiçbir şey haciz edilemez. Başlıca beyaz eşyalar denilebilir. Beyaz eşya haricinde TV, koltuk takımı, uydu alıcı, dvd, halı, elektrik süpürgesi gibi şeyler duruma göre haciz edilebilir.

HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR:

Madde 82 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/46 md.)

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

 1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
 2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
 3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
 4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
 5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç ay lık yem ve yataklıkları,
 6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,
 7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

 1. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
 2. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

 1. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
 2. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
 3. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

5 TEMMUZ 2012 Perşembe  Resmi Gazete Sayı: 28344

6352 sayılı 02.07.2012 tarihli değişiklikle gelen kanunun son hali

2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

 1. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

“12. Borçlunun haline münasip evi,”

“13. Öğrenci bursları.”

“Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir